razturi@pripravenamaturo.si +386 41 934 717

Splošni pogoji

 1. S spletno stranjo https://www.pripravenamaturo.si/ in vsemi njenimi podstranmi ter povezanimi spletnimi stranmi, vključno z morebitnimi mobilnimi ali drugačnimi  aplikacijami (v nadaljevanju: spletna stran) upravlja družba LV PROSPECTS d.o.o., Ulica Marije Mlinar 9, 1000 Ljubljana, vpisana v sodnem registru z matično številko: 7096330000, davčna številka: SI 65124243 (v nadaljevanju: LV Prospects). LV Prospects preko spletne strani nudi spletno (online) storitve priprav na maturo, vključno z inštrukcijami in s tem povezane vsebine, ki so dostopne na spletni strani (v nadaljevanju: Storitve).
 1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerje med LV Prospects, kot upraviteljem spletne strani in ponudnikom Storitev ter posameznikom, ki se registrira na spletni strani ali mobilni aplikaciji in uporablja Storitve ali drugače dostopa do spletne strani (v nadaljevanju: Uporabnik). Ti Splošni pogoji zavezujejo Uporabnika pri vsakršni uporabi spletne strani in Storitev.
 1. Storitve so namenjene zgolj posameznikom, ki so stari vsaj 16 let. Z registracijo na spletni strani in uporabo Storitev, Uporabnik jamči, da je star vsaj 16 let. Uporabnik mora ob registraciji na spletni strani LV Prospects posredovati resnične in popolne informacije, ki jih mora po potrebi posodabljati.
 1. Določeni deli Storitev so lahko v obliki programske opreme, ki se namesti na Uporabnikov računalnik, telefon, tablico ali drugo računalniško opremo. Uporabnik dovoljuje LV Prospects, da izvaja avtomatske posodobitve programske opreme in se strinja, da se ti Splošni pogoji nanašajo tudi na take posodobitve.
 1. Pod pogoji določenimi v teh Splošnih pogojih daje LV Prospects Uporabniku omejeno, osebno, neekluzivno in neprenosljivo licenco za dostop do in uporabo Storitev. Če Storitev tega izrecno ne omogoča, Uporabnik ne sme prenašati vsebin dostopnih v okviru Storitev na svoje naprave. V primeru, da Storitve omogočajo prenos vsebin na naprave Uporabnika, Uporabnik teh vsebin ne sme distribuirati ali prenašati tretjim osebam. Uporaba Storitev ne predstavlja prenosa materialnih avtorskih pravic. Vse vsebine, dostopne v okviru Storitev, vključno s spletno stranjo, so v lasti LV Prospects.
 1. Storitve vsebujejo učne pripomočke in gradiva, ki niso certificirani s strani državnih organov ali drugih podobnih institucij in zato ne predstavljajo podlage za pridobitev kakršnihkoli ocen, kreditov, točk ali certifikatov, ki bi jih priznavale uradne institucije (šole, univerze itd.) ali državni organi. Storitev ne nadomešča uradnih učnih pripomočkov in gradiv, ampak jih zgolj dopolnjuje.
 1. Uporaba Storitev omogoča Uporabniku, da svoje delo (naloge, rešeni izpiti, komentarji itd.) deli z LV Prospects. Za dela, ki jih Uporabnik deli z LV Prospects, je odgovoren izključno Uporabnik sam. LV Prospects sme dela, ki jih Uporabnik deli z LV Prospects, uporabiti za izboljšanje ter nadgradnjo Storitve. LV Prospects sme uporabiti dela, ki jih Uporabnik deli z LV Prospects, kot učno orodje, kot praktičen primer ali podobno, vse v anonimizirani obliki, in jih sme tako vključiti v svojo Storitev.
 1. LV Prospects pozdravlja predloge Uporabnikov in drugih oseb, ki so namenjeni izboljšanju vsebin, spletne strani in Storitev. V primeru, da Uporabnik ali druga oseba posreduje LV Prospects predlog, ima LV Prospects pravico uporabiti ta predlog na kakršenkoli način, brez omejitev, pri čemer LV Prospects Uporabniku ali drugi osebi ni dolžen plačati nadomestila za uporabo predloga.
 1. LV Prospects se zavzema za spletno varnost Uporabnikov. Kljub temu, da LV Prospects skrbi za varnost Uporabnikovih podatkov, LV Prospects ne more zagotoviti, da nepooblaščene tretje osebe ne bodo obšle varnostnih ukrepov, ki jih je vpeljal LV Prospects. V primeru, da Uporabnik zazna vdor ali drugačno nepooblaščeno uporabo ali nepooblaščen dostop do Uporabnikovih podatkov, bo Uporabnik nemudoma obvestil LV Prospects.
 1. Vsak Uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo. Uporabnik svojega gesla in uporabniškega imena ne sme dati v uporabo drugi osebi. Če Uporabnik svoje uporabniško ime in geslo da v uporabo drugi osebi, ima LV Prospects pravico ta temu Uporabniku trajno ali začasno onemogoči dostop do Storitev, brez da bi bil LV Prospects uporabniku dolžan povrniti že plačane zneske.
 1. LV Prospects stremi k izboljšanju uporabniške izkušnje v povezavi z uporabo same spletne strani, vsebin na spletni strani in Storitev. V ta namen lahko LV Prospects Uporabnikom občasno pošilja vprašalnike, sledi njihovi uporabi spletne strani in pošilja ponudbe za različne vsebine in Storitve, ki se nahajajo na spletni strani.
 1. Z registracijo na spletni strani Uporabnik dobi dostop do omejenega obsega Storitev, ki so Uporabniku na voljo brezplačno. Dostop do celotnega obsega Storitev je mogoč proti plačilu, po vsakokrat veljavnem ceniku. Plačljiv dostop do vseh vsebin in Storitev je časovno omejen, kot je to opredeljeno v ceniku. Plačljiv dostop je Uporabniku omogočen po plačilu celotnega zneska, kot je ta določen s cenikom. Uporabnik izvede plačilo preko spleta z uporabo plačilne kartice. LV Prospects bo Uporabnika obvestil o dejstvu, da mu je omogočen poln dostop do vsebin in Storitev. Poln dostop preneha po poteku časa za katerega je bil zakupljen. Po poteku časa zakupa polnega dostopa so Uporabniku na voljo zgolj brezplačne Storitve. Vsi zneski navedeni v ceniku so v EUR in vsebujejo DDV. LV Prospects si pridržuje pravico, da zneske navedene v ceniku kadarkoli spremeni.
 1. LV Prospects konstantno spreminja in izpopolnjuje vsebine na spletni strani in Storitve. LV Prospects si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli kakorkoli spremeni katerokoli vsebino na spletni strani ali Storitev, kar vključuje pravico, da brezplačne vsebine umakne ali dostop do njih naredi plačljiv ali da plačljive vsebine da na voljo Uporabnikom brezplačno ali jih umakne, ali da jih drugače spremeni (tudi vsebinsko), da spremeni ali umakne teste, spremeni način ocenjevanja, da doda funkcije itd. LV Prospects ima pravico, da kadarkoli iz kakršnegakoli razloga začasno ali trajno preneha izvajati Storitve in da umakne vse ali del vsebin iz spletne strani oziroma da spletno stran v celoti ukine. LV Prospects ima pravico, da Storitve in dostop do vsebin teritorialno omeji, kar pomeni, da Storitve in vsebine na spletni strani niso dostopne iz vseh držav na svetu.
 1. LV Prospects ne nudi nikakršnih jamstev glede Storitev in vsebin na spletni strani. LV Prospects zagotavlja Storitve in vsebine na spletni strani po načelu »videno-kupljeno«, kar pomeni, da LV Prospects ne jamči za stvarne napake Storitev in vsebin na spletni strani. LV Prospects ne jamči, da so Storitve in vsebine na spletni strani primerne za namen, ki ga zasleduje Uporabnik. Uporabnik uporablja Storitve in vsebine na spletni strani na lastno odgovornost.
 1.  LV Prospects ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi utegnila nastati Uporabniku, kot posledica uporabe Storitev in dostopa do vsebin na spletni strani. Storitve in vsebine na spletni strani so fakultativni učni pripomočki in gradiva, ki ne predstavlja nadomestila uradnim učnim pripomočkom ali gradivom potrjenim s strani državnih organov ali uradnih institucij.
 1. LV Prospects si pridržuje pravico, da te Splošne pogoje kadarkoli spremeni. Vsaka sprememba stopi v veljavo takoj, ko je objavljena na spletni strani. V primeru, da so spremembe Splošnih pogojev bistvene, bo LV Prospects o spremembi obvestil Uporabnike. V primeru, da Uporabnik po spremembi Splošnih pogojev še naprej uporablja Storitve, to pomeni, da sprejema spremenjene Splošne pogoje. V primeru, da se Uporabnik ne strinja s spremenjenimi Splošnimi pogoji ima zgolj pravico, da preneha uporabljati Storitve.
 1. V primeru, da je dokončno ugotovljeno, da je katerakoli določba teh Splošnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalih določb teh Splošnih pogojev, tako določilo pa se nadomesti z veljavnim in izvršljivim določilom, ki zasleduje enak namen kot določilo, ki je bilo ugotovljeno za neveljavno ali neizvršljivo.
 1. LV Prospects si pridržuje pravico, da Uporabniku kadarkoli onemogoči dostop do Storitve in da brez odpovednega roka prekine pogodbeno razmerje z Uporabnikom. Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati Storitve.
 1. V primeru, da se želi Uporabnik pritožiti glede katerekoli zadeve povezane s Storitvami, mora to storiti na način, da pošlje elektronsko sporočilo na naslov: razturi@pripravenamaturo.si.
 1. LV Prospects ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga Uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Običajno med potrošniškimi spori, ki se rešujejo pred sodiščem, ni sorazmernosti med ekonomsko vrednostjo zahtevka ter časom in stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora. Zato je Evropska komisija v ta namen razvila platformo, ki predstavlja centralno začetno točko za izvensodno poravnavo potrošniških sporov. V primeru potrošniških sporov predlagamo uporabo tega načina za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz razmerja med LV Prospects in Uporabnikom. Platforma je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ti Splošni pogoji stopijo v veljavo 20.02.2020